Zadady sprzedaży

OBRÓT KRAJOWY

Zgodnie z obowiązującymi przepisami broń, istotne części broni, amunicję oraz wyroby i technologię o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym sprzedajemy następującym podmiotom:

  1. Osobom fizycznym, po okazaniu pozwolenia na broń, uprawniającego do nabycia określonego rodzaju i liczby egzemplarzy broni. Pozwolenie wydawane jest przez właściwego komendanta wojewódzkiego Policji, ze względu na miejsce stałego pobytu osoby fizycznej, natomiast w przypadku żołnierzy zawodowych – przez właściwego komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej.
  2. Przedsiębiorcom, po okazaniu koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu bronią, amunicją oraz wyrobami i technologiami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
  3. Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Służbie Więziennej i Biuru Ochrony Rządu, po okazaniu dokumentu uprawniającego do jej nabycia, wystawionego przez właściwy organ.
  4. Państwowej Straży Łowieckiej, Straży Ochrony Kolei, Straży Leśnej, Państwowej Straży Rybackiej, straży gminnej (miejskiej), Straży Marszałkowskiej, Straży Parkowej, kontroli skarbowej i Inspekcji Transportu Drogowego, po okazaniu dokumentu wydanego przez uprawniony organ Policji.
  5. Specjalistycznym uzbrojonym formacjom ochronnym, uprawnionym do posiadania broni na podstawie świadectwa broni, po okazaniu zaświadczenia właściwego organu Policji, uprawniającego do nabycia określonego rodzaju oraz ilości egzemplarzy broni;

Podstawy prawne:

– Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią,    amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. 2001 nr 67 poz. 679 z późn. zm.)

– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r.w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja. (Dz.U. 2001 nr 145 poz. 1625 z późn. zm.)

– Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. 1999 Nr 53 poz. 549 z późn. zm.)

 

OBRÓT MIĘDZYNARODOWY

Oferowane przez nas towary wywozimy zarówno do krajów Unii Europejskiej jak i poza jej obszar.
W przypadku sprzedaży towarów strategicznych, tj.

  • towarów podwójnego zastosowania, wymienionych w Rozporządzeniu Rady (WE) ustanawiającym wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania
  • uzbrojenia, wyszczególnionego w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju w sprawie wykazu uzbrojenia

wywozu lub transferu wewnątrzunijnego dokonujemy na podstawie zezwolenia indywidualnego otrzymanego z Ministerstwa Rozwoju. Podstawowym dokumentem niezbędnym do ubiegania się przez naszą Spółkę o zezwolenie na wywóz lub transfer wewnątrzunijny jest Certyfikat Importowy lub Oświadczenie Końcowego Użytkownika, dostarczone w oryginale przez importera/końcowego użytkownika, wydane przez właściwy zagraniczny organ do spraw kontroli obrotu.

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 2000 nr 119 poz. 1250 z późn. zm.).

–  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie (Dz.U. 2016 poz. 965).

– Rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r.  (z późn. zm.) ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania.